KANALIZACIJA UPOTREBLJENIH VODA SA PRATEĆIM OBJEKTIMA, OD LOKALITETA ISTOČNO OD ZRENJANINSKOG PUTA DO ULICE BAJČI ŽILINSKOG U NOVOM SADU

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Lokacija: Istočno od Zrenjaninskog puta do Ulice Bajči Žilinskog u Novom Sadu
  • Opis: Osnovnu trasu kanalizacione mreže čine tri kraka. KRAK 1 je potisno-gravitacioni u ukupnoj dužini 1358.97 m. Kao cevni materijal za gravitacioni cevovod korištene su cevi od poliestera GRP, klase SN10000 prečnika DN600 i DN700, dok je kao cevni materijal za potisni cevovod izabran cevovod od duktilnog liva DCI.
    Za prelaz preko mosta korišćene su duktilne predizolovane cevi. Za postavljanje cevi na mostu korišćene su dve pokretne i dve fiksne skele.
    Funkcija crpne stanice je da prepumpa otpadnu vodu koja stiže gravitaciono i koju je bilo potrebno preko potisnog cevovoda prepumpati u prijemni šaht u ulici Bajči Žilinskog. Objekat crpne stanice projektovan je kao podzemni objekat šahtnog tipa i njen rad je potpuno automatizovan.
    KRAK 2 i KRAK 3 je gravitacioni cevovod. Kao cevni materijal za gravitacioni cevovod izabrane su cevi od poliestera GRP, klase SN10000 prečnika DN400 do DN700.
  • Investitor: Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, Novi Sad
  • Godina izvodjenja radova: 2020.
cokolada-34 cokolada-35

MONTAŽA DUKTILNOG PREDIZOLOVANOG CEVOVODA ø710mm PREKO MOSTA

PRIPREMA TEHNOLOGIJE PREDIZOLOVANJA DUKTILNIH CEVI DN500

MONTAŽA MOBILNE SKELE ZA MOST

DETEKCIJA PREDNAPREGNUTIH KABLOVA I ARMATURE I MONTAŽA ANKER PLOČA ZA NOSAČE CEVOVODA

MONTAŽA NOSAČA CEVOVODA I TRANSPORTNOG INP PROFILA

MONTAŽA CEVOVODA – DETALJI TRANSPORTNIH ELEMENATA

MONTAŽA CEVOVODA – REDOSLED OPERACIJA

MONTAŽA CEVOVODA – SPAJANJE CEVI

MONTAŽA CEVOVODA – FORMIRANJE KOMPOZICIJE

MONTAŽA CEVOVODA – DETALJ POVLAČENJA CEVOVODA

TERMOIZOLACIJA SPOJEVA NA CEVOVODU