Politika kvaliteta laboratorije

Home Politika kvaliteta laboratorije

Izjava o politici kvaliteta Laboratorije za geomehanička ispitivanja GP Graditelj NS doo Novi Sad

Politika kvaliteta Laboratorije za geomehanička ispitivanja GP Graditelj NS doo je zasnovana na ispunjavanju zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, u domenu pružanja usluga geomehaničkih ispitivanja tla i uzorkovanja tla.

Primarni interes Laboratorije za geomehanička ispitivanja GP Graditelj NS doo Novi Sad je da se ispitivanja uvek obavljaju u skladu sa akreditovanim metodama i zahtevima korisnika, radi postizanja njihovog potpunog zadovoljenja, uz stalno povećanje efektivnosti i efikasnosti celokupnog poslovanja laboratorije.

  • Realizacija ovih ciljeva omogućava se kroz sledeće principe: Uspostavljanje, primenu, stalno poboljšavanje i održavanje sistema menadžmenta laboratorije i ciljeva kvaliteta prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017;
  • Obavezu rukovodstva laboratorije da ostvaruje dobru profesionalnu praksu i kvalitet usluga u skladu sa propisanim metodama i zahtevima korisnika što će dovesti do smanjenja troškova, povećane produktivnosti i profitabilnosti;
  • Stalno unapređenje odnosa sa korisnicima usluga, podugovaračima i isporučiocima kao i zasnivanje novih partnerskih odnosa, je stalna orijentacija laboratorije;
  • Laboratorija obezbeđuje da celokupno osoblje laboratorije deluje nepristrasno, da bude kompetentno i da radi u skladu sa sistemom menadžmenta laboratorije.
  • Osoblje Laboratorije za geomehanička ispitivanja GP Graditelj NS doo Novi Sad je dužno da sprovodi sve aktivnosti na utvrđen način, tako da uvek ostvaruje profesionalizam u pružanju usluga sa kojima će korisnik biti zadovoljan, kao i da poznaje i sprovodi dokumentaciju sistema menadžmenta laboratorije.
  • Osiguranje zaštite poverljivih informacija i vlasničkih prava korisnika kao i sprečavanju aktivnosti koje bi dovele do slabljenja poverenja u kompetentnost, nepristrasnost ili poslovnost Laboratorije;
  • Poštovanje zakonskih propisa, standarda, propisa o kvalitetu usluga, metoda i postupaka ispitivanja, tehničke dokumentacije, dokumentacije sistema menadžmenta laboratorije, rokova, kodeksa ponašanja i drugih dokumenata značajnih za rad Laboratorije za geomehanička ispitivanja GP Graditelj NS doo Novi Sad;
  • Sprovođenje ove politike će se podržavati sa odgovarajućim programima obrazovanja, obuke i motivacije.

Obaveza svakog zaposlenog Laboratorije za geomehanička ispitivanja GP Graditelj NS doo Novi Sad se ogleda u maksimalnom angažovanju i ličnom doprinosu u ostvarenju postavljenih ciljeva.

Novi Sad, 31.08.2018.

Laboratorija za geomehanička ispitivanja
GP Graditelj NS doo Novi Sad

Direktor, Ljupko Kalaba, dipl.građ.inž.