IZGRADNJA NGC1- NOVA GLAVNA CRPNA STANICA KOD ŽEŽELJEVOG MOSTA (I FAZA) SA PRATEĆIM OBJEKTIMA- TRAFO STANICOM I KONTROLNO KOMANDNIM CENTROM

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Lokacija objekta: Objekat crpne stanice NGC-1zauzima položaj na samom uglu ul.marka Miljanova i Beogradskog keja, na udaljenosti cca.10,0m od regulacione linije; trafo stanica je locirana uz sam glavni objekat NGC-1, na udaljenosti od 3,80m; kontrolno komandni centar je lociran duž ulice Beogradski kej na udaljenosti 4,50m od glavnog objekta NGC-1
  • Opis: Spratnost objekta NGC-1 je P+1; bruto površina objekta je 1902,78m² (cevna galerija 824,50m², prizemlje 869,88m² i galerija 208,40m²); objekat crpne stanice služi za smeštaj hidromašinske i ostale prateće opreme za uklanjanje krupnog otpada i otpadne vode i zatim, prepumpavanje u određeni recipijent; otpadna voda u objekat dolazi kolektorom iz ulice Marka Miljanova, voda ulazi u ulivni bazen, prolazi kroz grubu i finu rešetku i ulazi u crpilište za fekalne vode, odakle se, u normalnom dotoku, voda prepumpava u izlivni bazen, i dalje gravitaciono ističe izlivnim kolektorom u Dunav. Zatvaračima na cevovodima će se, posle izgradnje prečistača, voda preusmeriti u prečistač, umesto u Dunav.
  • Izvođenje radova: Radove izvodi grupa ponuđača, nosilac posla „Energotehnika-Jučna Bačka“ d.o.o. Novi Sad zajedno sa članovima grupe GP „Graditelj NS“ d.o.o. Novi Sad, „Tehnounion-Eksim“ d.o.o. Sremska Kamenica i „Hidrovision“ d.o.o.Beograd; početak radova 17/12/2018., rok 400 kalendarskih dana
  • Investitor: JKP „Vodovod i kanalizacija“, Novi Sad